REGULAMENTUL CONCURSULUI

 

”GIVEAWAY Noobz: Câștigă o imprimantă Brother DCP-T310W”

Perioada concursului: 14 – 30 2019 (ora 23:59)

Prezentul regulament are scopul de a informa cu privire la desfasurarea concursului ”GIVEAWAY Noobz: Câștigă o imprimantă Brother DCP-T310W” initiat de NOOBZ ADVERTISING SRL și se adresează unei anumite categorii de participanti (anume desemnată), reprezentând o serie de reguli ce trebuie respectate în cadrul desfășurării acestei activități:

CAPITOLUL 1. ORGANIZATORUL

1.1 Organizatorul concursului ­­­­”GIVEAWAY Noobz: Câștigă o imprimantă Brother DCP-T310W” (denumit in cele ce urmează „Concursul”) este NOOBZ ADVERTISING SRL, societate cu sediul în România, Ilfov, Otopeni, Steaua Roșie nr. 37B, sc. 1, et. 1, ap. 9, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului Ilfov sub nr. J40/5925/2018, CUI 34098648, reprezentată de Gănescu Elena-Mădălina – Administrator și Asociat (denumit în continuare „Organizatorul”)

1.2 Concursul se va derula sub imperiul prezentului regulament (denumit în cele ce urmează „Regulamentul”) obligatoriu pentru toți participanții. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica Regulamentul pe parcursul derulării Concursului, dar nu înainte de a anunța publicul în prealabil.

1.3 Pentru aducerea la cunostința publicului, Regulamentul este întocmit și este disponibil, în mod gratuit, oricărei persoane interesate, pe www.noobz.ro, in sectiunea „Giveaway”. De asemenea, acesta va fi disponibil în formatul tiparit la locația din Steaua Roșie nr. 37B, sc. 1, et. 1, ap. 9, Otopeni, Ilfov.

CAPITOLUL 2. DURATA ȘI LOCUL DE DESFĂȘURARE A CONCURSULUI

2.1 Concursul se va desfășura în mediul on-line, respectiv secțiunea GIVEAWAY de pe site-ul organizatorului, respectiv https://www.noobz.ro/giveaway/, în perioada 14 – 30 aprilie 2019 (ora 23:59).

CAPITOLUL 3. DREPTUL DE PARTICIPARE

3.1 Poate participa la Concurs orice persoană care accesează website-ul www.noobz.ro, având vârsta de 18 ani împlinită până la data de 14 aprilie 2019. Nu au dreptul de participare la acest Concurs angajații Organizatorului, precum și soțul/soția și rudele până la gradul 4 ai acestora.

3.2 În cazul în care câștigătorul premiului este lipsit de capacitate de exercițiu (totală ori partială) din cauza exclusiv a altor cauze decât lipsa vârstei împlinite de 18 ani până la data de 14 aprilie 2019, acesta este îndreptățit să intre în posesia lui prin intermediul curătorului său legal, care va semna în numele câștigătorului procesul verbal de predare primire a lui, cât și o declarație prin care Organizatorul este absolvit de orice răspundere decurgând din acordarea premiului respectiv, precum și de plata oricaror daune sau pretenții de orice natură legate de acesta.

3.3 Predarea premiului poate fi un eveniment public. Participarea la acest Concurs presupune acceptul câștigătorilor referitor la faptul că, persoana lor (imaginea), numele, prenumele, localitatea în care domiciliază și materiale foto, scrise, audio și video înregistrate de Organizator pot fi făcute publice și folosite pentru a face publică premierea și asocierea acestuia cu marca „NOOBZ”, însă doar în legatură cu prezentul Concurs și fără a prejudicia imaginea ori drepturile acestora. Cesionarea și utilizarea de către Organizator a acestor materiale se va face fără nici un fel de plată suplimentară pentru câștigători.

CAPITOLUL 4. MODUL DE DESFĂȘURARE A CONCURSULUI

4.1 Pentru a participa la Concurs, participanții trebuie să îndeplinească în mod cumulativ următoarele condiții:

Abonare la canalul de YouTube Brother România

Înscriere în grupul închis de Facebook ”Oamenii Noobz

Dacă vrea, să urmărească Noobz și pe Facebook și Instagram și să se aboneze la canalul de YouTube Noobz.

CAPITOLUL 5. PREMIUL CONCURSULUI ȘI ACORDAREA ACESTUIA

Premiul oferit de Organizator constă într-un o imprimantă Brother DCP-T310W.

Valoarea maximă a premiului este de 600 lei, potrivit furnizorului SC Sharolt Group SRL.

5.2 Câștigătorul premiului va fi anunțat pe pagina de Facebook Noobz a Organizatorului, în data de 01 mai 2019, în urma unei extrageri prin random.org.

Premiul va fi transmis câștigătorului la adresa trimisă de acesta prin email la madalina@noobz.ro, în maximum 10 (zece) zile de la tragerea la sorți, prin Poșta Română.

5.3 În cazul în care câștigătorul nu va fi contactat de Organizator până la data de 01 mai 2019, câștigătorul va trimite un e-mail la adresa redactie@noobz.ro, până la data de 10 mai 2019, pentru a i se oferi detaliile despre intrarea în posesia premiului.

5.4 Câștigătorul nu va efectua nicio altă plată suplimentară și nu va suporta alte costuri suplimentare, cu excepția celor prevazute de lege.

5.5 Organizatorul nu va suporta niciun fel de cheltuieli ulterior punerii câștigătorului în posesia premiului.

5.6 În situatia descoperirii de către Organizator a unei/unor fraude, acesta este în drept a elimina participantul care a fraudat.

CAPITOLUL 6 –DESEMNAREA CÂȘTIGĂTORULUI

Tragerea la sorți va fi efectuată în data de 30 martie 2019, ora 23:59 la locația Organizatorului situată în România, Ilfov, Otopeni, Steaua Roșie nr. 37B, sc. 1, et. 1, ap. 9, prin intermediul aplicației random.org.

6.2 În cadrul tragerii la sorți, pentru potențialul câștigător extras, se va trage la sorți un participant cu titlu de rezervă.

CAPITOLUL 7 – TAXE ȘI IMPOZITE AFERENTE

7.1 Organizatorul nu este răspunzător de plata altor taxe, impozite, obligații financiare legate de premiul oferit, acestea fiind în sarcina câștigătorului.

CAPITOLUL 8 – LITIGII

8.1 Eventualele litigii apărute între Organizator și participanții la Concurs se vor soluționa pe cale amiabilă, iar în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate în instanțele judecătorești române competente de la sediul Organizatorului.

CAPITOLUL 9 – RESPONSABILITATE

9.1 Organizatorul nu își asuma responsabilitatea pentru:

  1. a) Situațiile în care câștigătorul nu contactează Organizatorul până pe data de 10 martie 2019, din orice motive independente de voință și fără nicio culpă a Organizatorului;
  2. b) Organizatorul în acest Concurs nu își asumă răspunderea în cazul în care câștigătorul nu reactionează la anunțarea acestuia pe email-urile organizatorului sau în cazul email-urilor nelivrate din cauza defecțiunilor sau supraîncarcării rețelelor operatorilor de internet sau ca urmare a funcționarii deficitare ori nefuncționarii aplicațiilor utilizate de participanți (soft și/sau hardware).
  3. c) Situațiile în care premiul nu este livrat ori înmanat câștigătorului ca urmare a unor date de identificare inexistente, false ori incorecte comunicate la înregistrare;
  4. d) Organizatorul este responsabil să comunice condițiile de desfașurare și să respecte prevederile regulamentului fără a suporta costuri determinate de acțiunile ulterioare ale câștigătorului.

CAPITOLUL 10 – PROTECȚIA DATELOR PERSONALE

10.1 Datele sunt protejate conform legislației în vigoare pentru confidențialitatea și securitatea prelucrării datelor.

10.2 Prin participarea la această Campanie, Participanții sunt de acord ca datele lor personale să fie prelucrate în scopul organizării și desfășurării Concursului ”GIVEAWAY Noobz – Câștigă o imprimantă Brother DCP-T310W”.

Participantul la Campanie în calitate de persoană vizata are, conform Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, următoarele drepturi: dreptul de acces, dreptul la rectificare, dreptul la ștergere, dreptul la restricționare, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul de a obiecta și dreptul de a se adresa Autorității Naționale pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal.

Datele prelucrate pot fi comunicate numai următorilor destinatari: persoana vizată și autorităților abilitate prin lege să le primească.

Pentru orice informații sau solicitări de exercitare a drepturilor dumneavoastră referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal, ne puteți contacta prin:

  • Transmiterea unui e-mail la adresa: madalina@noobz.ro sau
  • Transmiterea solicitării prin curier / poștă, la adresa România, Ilfov, Otopeni, Steaua Roșie nr. 37B, sc. 1, et. 1, ap. 9, în atenția Responsabilului cu protecția datelor

Organizatorul Campaniei ­­­­”GIVEAWAY Noobz – Câștigă o imprimantă Brother DCP-T310W”, în perioada 14 – 30 aprilie 2019 (ora 23:59).

NOOBZ ADVERTISING SRL

Administrator și Asociat,

Elena-Mădălina Gănescu